ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie Algemene voorwaarden: NoXcuse 2019.01092019.A

Deelnemers NoXcuse

Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden.

 1. NoXcuse: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Kwatrechtsesteenweg 105,9230 Wetteren , Kruispuntbanknummer BE
 2. Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft voor een evenement van NoXcuse op de website of via facebook of schriftelijk;
 3. Partijen: NoXcuse en de deelnemer gezamenlijk
 4. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen partijen aangaande een evenement;
 5. Evenement: iedere activiteit georganiseerd door NoXcuse;
 6. Voertuig: een voertuig dat deelneemt aan het evenement;
 7. Beeldmateriaal: foto’s, video’s en overig beeldmateriaal;
 8. Website: de website die is verbonden aan de domeinnaam https://www.NoXcuse.eu
 9. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van NoXcuse, deze algemene voorwaarden zijn eigendom van NoXcuse en mogen niet gekopieerd worden.
 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de deelnemer en NoXcuse.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering onderaannemers van NoXcuse worden betrokken.
 3. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 

Artikel 3: Organisatie.

 1. NoXcuse organiseert elk evenement naar beste, weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van een goede professionele praktijk. De verbintenis van NoXcuse is derhalve een
 2. Het staat NoXcuse vrij om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan derde(n).
 3. NoXcuse behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden wijzigingen aan te brengen in het schema van een evenement. Dit geldt ook voor de geboekte hotels, indien deze hotels door omstandigheden, buiten de wil van NoXcuse, niet of onvoldoende beschikbaar zijn. In dat geval zal NoXcuse een vergelijkbaar alternatief aanbieden.
 

Artikel 4: Registratie en overeenkomst

 1. De deelnemer kan zich enkel geldig inschrijven via de website, facebook of schriftelijk. Hierbij dient de deelnemer de juiste en volledige informatie op te geven en de algemene voorwaarden na te lezen en elektronisch of schriftelijk te bevestigen
 2. Een deelnemer dient de leeftijd van 21 jaar te hebben bereikt om zich te kunnen inschrijven
 3. De deelnemer verklaart dat alle gegevens die hij/zij bij de inschrijving of op enig ander moment aan NoXcuse verstrekt of heeft verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn en de deelnemer verplicht zich om – indien nodig – wijzigingen met betrekking tot de gegevens aan NoXcuse door te geven zodat de deelnemer garandeert dat de gegevens waar, nauwkeurig en volledig blijven. NoXcuse is niet gehouden om een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door de deelnemer verstrekte informatie.
 4. NoXcuse is gerechtigd om de inschrijving af te wijzen. De afwijzing maakt NoXcuse binnen 15 werkdagen kenbaar bij de deelnemer.
 5. De overeenkomst komt tot stand op de dag dat de deelnemer zijn deelname is goedgekeurd door de organisatie.
 6. Voor deelname dient de deelnemer een getekend (op elke pagina) exemplaar van de algemene voorwaarden aan NoXcuse te bezorgen, samen met kopie van de ID kaart van de driver en co-driver.
 

Artikel 5: Herroepingsrecht voor inschrijver/deelnemer.

 1. De deelnemer kan de overeenkomst met NoXcuse gedurende een bedenktijd van 7 dagen – zonder motivering of enige schadevergoeding – ontbinden.
 2. De herroepingstermijn – zoals bedoeld in punt 1; artikel 5 – loopt vanaf het moment dat NoXcuse het voorschot heeft ontvangen.
 3. Ingeval van tijdige herroeping is NoXcuse verplicht om het (eventueel) reeds betaalde voorschot terug te storten.
 

Artikel 6: Communicatie tussen partijen.

 1. NoXcuse is gerechtigd om alle kennisgevingen per e-mail of per gewone post aan de deelnemer te verstrekken.
 2. Inbreuken op de algemene voorwaarden zullen per aangetekend schrijven aan de deelnemer verstrekt worden, en zal de deelnemer geschorst worden zonder terugbetaling van de reeds gestorte bedragen.
 

Artikel 7: Extra activiteiten tijdens aangekondigde events.

 1. NoXcuse kan bij elk evenement bijkomende activiteiten aanbieden, die al naar gelang het geval, al of niet in de basisprijs zijn inbegrepen.
 2. Bij elke bijkomende activiteit wordt een nauwkeurige en volledige omschrijving van de bijkomende activiteit verschaft, en desgevallend de prijs, indien de bijkomende activiteit niet in de basisprijs is begrepen.
 3. NoXcuse heeft, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, het recht deze bijkomende activiteiten te annuleren of te wijzigen in geval van overmacht, slechte weersomstandigheden of bij gebrek aan voldoende beschikbaarheid.
 4. De aangeboden prijzen zijn excl btw, tenzij anders is vermeld.
 

Artikel 8: Standaard Stickerpakket deelnemende wagens.

 1. Plaatsing van het NoXcuse stickerpakket is verplicht voor elke deelnemer. De deelnemer geeft NoXcuse uitdrukkelijk toestemming om het stickerpakket op zijn voertuig te plaatsen . NoXcuse is niet aansprakelijk voor de schade die (eventueel) voortvloeit uit het aanbrengen en/of verwijderen van de stickers.
 2. Het is de deelnemers niet toegelaten om eigen/andere sponsors op de wagen te plaatsen. Enkel een logo vermelding van het eigen bedrijf van de deelnemer (persoonlijk sponsorschap) is toegelaten, indien dit niet concurrerend is aan de officiële sponsors van NoXcuse.
 3. Voor een beperkt aantal voertuigen (10% op het totaal aantal ingeschreven voertuigen) bestaat de mogelijkheid om een volledige full wrap te doen in overleg met de organisatie, waarbij afstand kan gedaan worden van het NoXcuse stickerpakket. Vaste kostprijs om afstand te doen van het NoXcuse stickerpakket = 1750 euro. Dossier en ontwerp dient voorgelegd te worden aan de organisatie ter
 

Artikel 9: Foto & videobeelden tijdens evenementen.

 1. NoXcuse is gerechtigd om (delen van) het evenement en de deelnemer op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te verveelvoudigen en openbaar te maken alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking. NoXcuse behoudt zich eveneens het recht voor om het beeldmateriaal aan te passen en/of in het beeldmateriaal namen te noemen dan wel geluid te gebruiken zonder dat de deelnemer zich kan beroepen op zijn privacy- of soortgelijke rechten.
 2. De deelnemer is uitsluitend gerechtigd om (delen van) het evenement voor persoonlijke- en niet-commerciële doeleinden op beelddragers te doen vastleggen. Tenzij NoXcuse voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is de deelnemer niet bevoegd om beeldmateriaal van het evenement op een website, drukwerk en/of televisieprogramma te plaatsen.
 3. De deelnemer draagt zijn industriële en intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, op beeldmateriaal over aan NoXcuse zonder dat hiervoor een nadere overdracht zal zijn vereist en zonder dat de deelnemer recht heeft op een vergoeding hiervoor.

Artikel 10: Betalingen.

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de deelnemer van NoXcuse per e-mail een (voor)factuur ten aanzien van het evenement waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.
 2. De deelnemer kan het verschuldigde bedrag middels overschrijving betalen.
 3. De deelnemer dient het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen de op de factuur gestelde termijn aan NoXcuse te betalen. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen.
 4. Het verschuldigde bedrag betreft enkel de deelname aan het evenement. Persoonlijke uitgaven zoals benzine, veerboot, voeding buiten het aangeboden pakket, drank, boetes, persoonlijk verlies, schade, diefstal of andere kosten van welke aard dan ook zijn voor rekening van de deelnemer.
 5. De deelnemer heeft in geen enkel geval – ook niet indien de deelnemer om welke reden dan ook de route niet kan uitrijden – recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag en kwijtschelding van het nog verschuldigde bedrag, behoudens indien het NoXcuse valt te verwijten.
 6. Indien op het schema van het evenement een overnachting staat gepland, dan dient de deelnemer voor de locatie waar overnacht wordt een borgstelling – middels een creditcard – te verstrekken. Elke deelnemer bezorgt in elk hotel (per kamer) zijn creditcard, teneinde het hotel toe te laten individueel met de deelnemer af te rekenen, voor alle kosten en uitgaven die buiten het bestek van het evenement vallen, zoals room service, verbruik mini bar, schade aan hotelinfrastructuur, etc.
 

Artikel 11: Invordering laattijdige betalingen.

 1. Indien de deelnemer het verschuldigde bedrag niet betaalt binnen de termijn zoals vermeld op de factuur, is een intrest verschuldigd conform de Wet Betalingsachterstand, en is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de prijs van het gehele evenement. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die NoXcuse dient te maken ter invordering zijn voor rekening van de deelnemer.
 

Artikel 12: Risico deelnemer.

 1. De deelnemer draagt tijdens het evenement het risico voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen of voertuigen, alsmede ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten.
 2. De deelnemer is verantwoordelijk voor de zaken die hij tijdens het evenement bij zich draagt dan wel voor de zaken die zich in het voertuig bevinden. Diefstal kan niet verhaald worden op NoXcuse.
 

Artikel 13: Weigering deelname.

 • Indien de deelnemer enige bepaling uit deze algemene voorwaarden overtreedt, dan is NoXcuse gerechtigd om de deelnemer de toegang tot het evenement te weigeren alsmede van het evenement te doen verwijderen. De deelnemer draagt volledig het risico voor de (eventuele) voortvloeiende schade uit het overtreden van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden. De deelnemer vrijwaart NoXcuse voor de schade en NoXcuse is gerechtigd om de betreffende schade bij de deelnemer in rekening te brengen. De deelnemer is verantwoordelijk voor de zaken die hij tijdens het evenement bij zich draagt dan wel voor de zaken die zich in het voertuig bevinden. Diefstal kan niet verhaald worden op NoXcuse.
 

Artikel 14: Wetgeving, regelgeving en verzekering.

 1. De deelnemer verbindt er zich toe om alle relevante en toepasselijke wettelijke regels na te leven, en steeds zorgvuldig te handelen.
 2. De deelnemers dienen conform de toepasselijke wet- en regelgeving – zoals snelheidsregels, verkeersregels, veiligheidsregels, regels aangaande de registratie van het voertuig, regels omtrent de rijbevoegdheid, regels ten aanzien van de verzekeringsverplichting en regels omtrent het houden van alcohol, drugs en andere verdovende middelen – van het betreffende land te handelen.
 3. De deelnemer geeft NoXcuse uitdrukkelijk toestemming om persoonlijke informatie van de deelnemer aan derden te verstrekken indien dit naar het oordeel van NoXcuse nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De deelnemer dient tijdens het evenement volledig rijbevoegd te zijn en is verplicht om een geldige voertuigregistratie bij zich te dragen.
 5. De deelnemer is verplicht om het voertuig en zichzelf behoorlijk te verzekeren. Onder een behoorlijke verzekering wordt in ieder geval verstaan een:
  1. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;
  2. een verzekering ten aanzien van letselschade en/of overlijden;
  3. zorgverzekering;
  4. verzekering ten aanzien van schade aan eigendomen en derden.
 6. De deelnemer dient tijdens het evenement de verzekeringspapieren ten behoeve van voornoemde verzekeringen bij zich te dragen.
 7. De deelnemers, piloten en co piloten zijn verplicht een kopie van hun identiteitskaart en rijbewijs over te dragen aan de organisatie, NoXcuse
 

Artikel 15: Gedragscodes deelnemers tijdens evenementen.

 1. De deelnemer is verplicht om een door NoXcuse gegeven aanwijzing en/of instructie op te volgen.
 2. De deelnemer dient tijdens het evenement de veiligheid van anderen en zichzelf te bewaken. Zodra het rijvermogen van de deelnemer – door bijvoorbeeld ziekte, gebrek aan voldoende rust, medicijnen en/of invloed van verdovende middelen – afneemt, mag de deelnemer tijdens het evenement geen enkel voertuig meer besturen
 3. De deelnemer is het niet toegestaan om (hard)drugs, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen dan wel bij zich te dragen tijdens het evenement. Eveneens is de deelnemer niet toegestaan om onder invloed van (hard)drugs c.q. andere verdovende middelen en/of alcoholhoudende dranken tijdens het evenement een voertuig te besturen.
 4. De deelnemer is niet toegestaan om tijdens het evenement te concurreren – bijvoorbeeld ten aanzien van snelheid – met andere deelnemer
 5. De deelnemer is niet toegestaan om met andere deelnemers dan wel bezoekers weddenschappen – in welke vorm dan ook – aan te gaan.
 

Artikel 16: Ontbinding overeenkomst tussen partijen.

 1. NoXcuse heeft, onverminderd haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting, het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten, indien één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
  1. de deelnemer handelt in strijd met wettelijke regelingen of bepalingen;
  2. de deelnemer handelt in strijd met de algemene voorwaarden;
  3. ten laste van de deelnemer is beslag gelegd;
  4. de deelnemer wordt onder curatele of bewind gesteld;
  5. de deelnemer verliest de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan.
   De deelnemer is verplicht om NoXcuse onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub c tot en met e bedoelde gebeurtenis. De deelnemer heeft in geval van ontbinding geen recht op restitutie van de reeds betaalde vergoeding.
   

Artikel 17: Aansprakelijkheidsbeperking

 1. NoXcuse is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door NoXcuse ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van NoXcuse gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van NoXcuse en/of zijn ondergeschikte(n).
 3. NoXcuse is niet aansprakelijk ingeval van overmacht.
 4. De aansprakelijkheid van NoXcuse is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van NoXcuse in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Het verzekerde bedrag is € 1.250.000,00 Indien de verzekeraar van NoXcuse niet, dan wel slechts gedeeltelijk uitkeert, is de aansprakelijkheid van NoXcuse in elk geval beperkt tot het bedrag dat aan de deelnemer is gefactureerd.
 5. Het bijwonen van een evenement geschiedt door de deelnemer geheel op eigen risico.
 6. NoXcuse is niet aansprakelijk voor:
  1. schade ten gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van een aan de deelnemer toebehorende naar het evenement meegebrachte zaak
  2. schade van de deelnemer veroorzaakt door een andere deelnemer dan wel bezoeker van het evenement
  3. letselschade – waaronder ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten – van de deelnemer ten gevolge van het bijwonen van het evenement
  4. schade die de deelnemer eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat de deelnemer niet de juiste informatie aan NoXcuse heeft verstrekt.
 7. Indien een deelnemer de toegang tot een land of stad wordt ontzegd, is NoXcuse niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade.
 8. Door ondertekening van deze algemene voorwaarden erkent en verklaart de deelnemer deel te nemen op eigen risico. De deelnemer verklaart, in eigen naam en in naam van elk van mijn gezinsleden en erfgenamen, onvoorwaardelijk en definitief af te zien van elke vorm van claim en recht tot schadeloosstelling ten aanzien van NoXcuse ter compensatie van mogelijk geleden materiële schade of lichamelijke letsels, incl. overlijden, ongeacht of deze het gevolg is en zijn van eigen schuld, fout, onoordeelkundig handelen of nalatigheid. Deze vrijwaring geldt zowel ten aanzien van NoXcuse als voor elke van de hieronder vermelde partijen welke mogelijks zijn betrokken, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij de organisatie van dit evenement:
 • NoXcuse, zijn zaakvoerders, personeel, onderaannemers, vertegenwoordigers of hostessen
  • de instructeurs
  • elk bedrijf of organisatie verbonden aan dit evenement
  • de eigenaars, de uitbaters en personeel van het circuit of de eventlocatie
  • elke andere rijder of passagier welke aan dit evenement deelneemt
  • elke genodigde aanwezig op het evenement
 1. De deelnemer verbindt er zich toe NoXcuse en de hierboven opgesomde organisaties en personen te vrijwaren van elke vorm van schadeloosstelling ter compensatie van geleden schade en letsels voortvloeiend uit de deelname aan het evenement.
  De deelnemer aanvaardt volgende richtlijnen :
  het op elk moment tijdens het evenement volgen van de instructies en richtlijnen gegeven door de organisatoren, deze laatsten hebben het recht en de mogelijkheid om mij uit te sluiten van het verdere verloop van dit evenement, mocht ik mij roekeloos en gevaarlijk gedragen met het door mij bestuurde voertuig op de openbare weg of welk terrein dan ook
  • ten allen tijde dragen van veiligheidsgordels
  • de deelnemer is er zich van bewust en aanvaardt het feit dat NoXcuse geen enkele verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor het mogelijk verlies, diefstal of beschadiging van goederen welke de deelnemer meebrengt op dit evenement.
 

Artikel 18: Intellectueel eigendom.

 1. NoXcuse behoudt zich alle rechten op intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten/diensten – waaronder (dele van) het programmaboekje, posters, flyers en of andere door NoXcuse geproduceerd materiaal – welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van het georganiseerde evenement.
 

Artikel 19: Overmacht.

 1. NoXcuse is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, NoXcuse geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NoXcuse niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op alle rechtsverhoudingen van de deelnemer met NoXcuse is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Bij de inschrijving via de website: www.noxcuse.eu zal de inschrijver deze algemenen voorwaarden aanvaarden wegens een verplicht veld “ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” aan te klikken voor akkoord, deze algemene voorwaarden zijn van kracht gedurende 3 jaar voor alle evenementen ingericht door NoXcuse, zolang de algemene voorwaarden door inrichter, NoXcuse niet inhoudelijk aangepast worden.

 

Versie Algemene voorwaarden: NoXcuse 2019.01092019.A

 

Powered by